m-TOD HAKKINDA

Mobil İletişim alanında çağın gereklerine uygun olarak her alanda dijital dönüşüm

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), ülkemizi mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak, ülkemizdeki mevzuat oluşturma yaklaşımının dijital çağ ile uyumlu olmasını sağlamak ve ülkemizin bilgi toplumu yolculuğuna katkı sunmak amaçlarıyla 2016 yılından itibaren çalışmalarını sürdürüyor. m-TOD’un aynı zamanda kurucusu olan üyeleri arasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yer alıyor.

Mobil iletişim teknolojisinin ulusal ve uluslararası alanda dernek seviyesinde temsil edilmesi ve sektördeki tüm oyuncular arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla hareket eden m-TOD, sektör regülasyonlarına ilişkin ilgili çalışmaların yanı sıra rekabet ilkeleri ve kamu faydasını gözetecek çeşitli projeleri de aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerle birlikte dünyaya telekomünikasyon teknolojileri ihraç eden öncü ülkelerden biri olma hedefine ulaşması için çalışmalarını yürüten, sektöre getirdiği iş birliği kültürüyle birçok çalışmanın tamamlanmasını sağlayan m-TOD, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülkemize kendi dinamikleriyle uyumlu ve uygun çözümlerin kazandırılması konusunda da aktif bir rol üstleniyor.

Bununla birlikte, yalnızca bulunduğu sektörü değil, sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağladığı tüm sektörleri de yakından takip ederek bu alanlarda da gelişimi destekliyor. Bu çalışmaları icra ederken, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştiriyor.

Ülkemizde bulunan yüz binden fazla dernek içerisinde dijitalleşme konusunda öncü olma rolünü mobil teknoloji odaklı çalışmalarıyla doğal olarak üstlenen m-TOD, çağa uygun bir “dijital dernek” vizyonu çerçevesinde ; kendi uygulaması ve kendine özgü intraneti ile tüm süreçlerini dijitalleştiren bir dernek olmanın ötesine geçerek ülkemizin regülatif çerçevesinin pazarın dönüşümünü daha dinamik ve yakından gözlemler şekilde tasarlanmasına destek oluyor. Ayrıca, bilgi toplumu yolculuğuna uygun yaklaşımlar benimsenmesine de katkı sağlayarak ülkemizin cazibe merkezi olması adına girişimcileri koruyan, yatırımları teşvik eden ve dijital çağa uygun politikaları destekleyen bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kurucuların üçer üye ile temsil edildiği derneğin Yönetim Kurulunda Başkanlığı Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda Derneğin 2022-2023 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yürütüyor.

Derneğin icracı organı olarak görev yapan daimî bir ekip ve bu ekibi yöneten bir Yürütme Kurulu bulunuyor. Yürütme Kurulu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan üç temsilci ile Dernek Direktörleri Mustafa Alanoğlu ve Tolga Ertuğrul’dan oluşuyor.

Misyon

Mobil iletişim teknolojilerine dair tüm paydaşlar açısından uygulanabilir ve işbirliği kültürü neticesinde ortaya çıkan politikalar üretilmesine öncü olmak,

Sürdürülebilir yatırım ortamının oluşması amacıyla çözüm önerileri sunmak,

Rekabet ilkeleri ve kamu faydasını gözetecek çalışmaları hayata geçirmek,

Dijital çağa uygun mevzuat oluşturma yaklaşımının benimsendiği bir ekosistemin oluşmasında aktif rol üstlenmek,

Yerel ve ulusal iş birlikleriyle geniş bir paydaş ağı oluşturmak,
Dünyadaki gelişmeleri takip ederek Türkiye’ye uygun çözümlerin kazandırılması konusunda aktif bir rol üstlenmek

Kamu ve kamuoyunda kullanıcılar başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlar için bilgi kaynağına dönüşmek

Vizyon

Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sunan, çevre, sosyal ve ekonomi alanlarında sürdürülebilir projeler ile tüm paydaşlara katma değer sağlayan, çağın gereklerine uygun olarak her alanda dijital dönüşüme ve ülkemizin bilgi toplumu yolculuğuna destek veren ana aktörlerden olmak.

Faaliyet Alanları

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği

Cumhurbaşlanlığı, TBMM, Siyasi Partiler, Bakanlıklar ve Düzenleyici Kurumlar ile işbirliği içinde, Türkiye’de kurulmuş ve mobil İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların bölgesel ve küresel düzlemde öncü olmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak

Mobil Telekom İşletmeciliği

Mobil telekom işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili şirketlere, kurumlara veya kişilere, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletilmesini sağlamak

Sektörel Proje Liderliği

Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek; derneğin amaçlarına ilişkin konularda, ilgili bileşenlerin görüşlerini alarak bunların muhataplarına aktarılmasını sağlamak

Mobil İletişim Bilinirliği

Türk toplumunu mobil iletişim hizmetleri ile ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hem dernek bünyesinde hem de kamu kurumları, meslek birlikleri, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanları ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek; bu kapsamda gerektiğinde konferans, seminer, forum vb. etkinlikler gerçekleştirmek ve düzenlenen etkinliklere katılmak ya da temsilci göndermek

Kalite ve Verimliliği Artırmak

Türkiye’deki mobil iletişim hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak sektörde faaliyet gösteren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü yükseltecek yol gösterici çalışmalarda bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek

Uzmanlık Grupları Oluşturmak

Türkiye’deki tüm ilgili özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak, Türkiye’deki mobil iletişim sektörünün gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak; sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; gerekli mobil iletişim politikalarının ortaya konması ve hayata geçirilmesini teşvik etmek, bu amaçlara yönelik olarak dernek bünyesinde komiteler, çalışma ve uzmanlık grupları oluşturmak

Özel / Tüzel Kurumlarla İşbirliği

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel/resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek örgütleri, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak

Sektöre Uzmanlar Kazandırmak

Mobil iletişim alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerini ve sektöre katkıda bulunmalarını sağlama maksadıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarını araştırmak, belirlenecek kriterlere uygun kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunmak ve benzeri girişimleri teşvik etmek

Tüm Mecralarda Aktif Olmak

Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralardan faydalanmak, bu mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak

Mobil Bilgi Bankası

Mobil iletişim konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu bilgi bankasından dernek üyeleri ve ilgili bileşenlerin faydalanmasını sağlamak

Mobil İletişim Ar-Ge faaliyetleri

Mobil iletişim alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak

Kültürel ve Bilimsel Çalışmalar

Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek, bu kapsamda kurslar ve seminerler düzenlemek